جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.


نظریه شماره : 1909/127/4 /59

سئوال آیا مدت خدمت در دفاتر اسناد رسمی جزو سوابق خدمت کارمندان رسمی ، از جهت استفاده از مقررات ماده 151الحاقی بقانون استخدام کشوری محسوب میشود یا نه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
مقررات مواد150و151الحاقی به استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری وتصویبنامه مربوط به آن مصوب 27/11/58 راجع به احتساب سابقه خدمت ،بموجب صریح مندرجات مواد مذکور و تصویبنامه آن (جزدرموردتبصره ماده 151)منحصرا" مربوط به سوابق خدمتی دولتی وشهرداری وخدمت دروزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی وشهرداریهااست و با توجه بمقررات ماده 1 استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری ومواد1و2و3قانون دفاتر اسناد رسمی و مقررات مربوط دیگر،دفترخانه اسنادرسمی در زمره سازمانها و موسسات مذکوردربالانبوده وخدمت در دفاتراسنادرسمی بصورت دفتریاری خدمت دولتی محسوب نمیشود0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

15
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1909
تاریخ تصویب :
1359/04/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :