جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


نظریه شماره : 1496/87 /4 /62

سئوال شخصی باتهام ارتکاب جرائمی در زمان بازنشستگی در هیات پاکسازی به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده و باستناد ماده 56 قانون بازسازی تقاضای تجدیدنظر نموده است آیا با توجه به ماده 55آن قانون هیات تجدیدنظر بازسازی میتواند طبق ماده 57 آن قانون پرونده اش را مورد بررسی قرار دهد یانه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
هرچند بموجب ماده 55 قانون بازسازی نیروی انسانی 000 رسیدگی به اتهامات شخص مورد سئوال خارج از صلاحیت هیاتهای بازسازی است لکن چون متضرر ازحکم هیات پاکسازی درمهلت مقرربا توجه بنوع محکومیت خود(بند11ماده 20) به لحاظ حقی که در ماده 56 بوی داده شده است به هیات تجدیدنظر شکایت کرده است موجبی برای عدم جواز رسیدگی هیات تجدیدنظربه اعتراض معترض ومطالبه و مطالعه پرونده از هیات پاکسازی اولیه نبوده وهیات تجدیدنظر میتواند بامطالبه پرونده وتوجه بماده 55قانون یادشده با رسیدگی حسب مودر اتخاذ تصمیم نماید0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

15
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1496
تاریخ تصویب :
1362/04/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :