جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.


نظریه شماره : 1512/167/3 /63

سئوال شخصی بموجب رای قطعی هیئت بازسازی نیروی انسانی محکوم به بازنشستگی شده و در اثر شکایت او دیوان عدالت اداری آن رای را فسخ کرده است 0 اما بخشنامه نخست وزیری مشعر بر عدم اجرای رای دویان عدالت اداریه قبلی از تفسیر مجلس است 0تکلیف چیست ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
مستنبط از مندرجات بندهای 1و2ماده 11قانون دیوان عدالت اداری اینست که دیوان مذکور صلاحیت رسیدگی نسبت به آراءصادره ازطرف هیئتهای بازسازی نیروی انسانی را دارد این صلاحیت جزبموجب قانون مصوب مجلس شورای اسالمی نمیتواند نسخ یا محدود گردد بنابراین بخشنامه صادر از طرف نخست وزیری نمیتواندمانع اجرای حکم دیوان عدالت اداری و رافع مسئولیت قانونی مسئولین اجرای احکام دیوان باشد0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

15
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1512
تاریخ تصویب :
1363/03/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :