جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.


نظریه شماره : 1812/237/4 /62

سئوال کارمندی بموجب رای بدوی هیئت پاکسازی به انفصال دائم از خدمت دولت محکوم شده و ظرف مهلت قانونی اعتراضی نکرده و در نتیجه رای قطعی و درباره او اجراء شده است 0 اما پس از تصویب قانون بازسازی نیروی انسانی ... باستناد ماده 56 آن قانون بر رای مذکور اعتراض نموده و هیئت تجدیدنظر ویرا بکسر یک سوم حقوق و مزایا بمدت 3 ماه محکوم کرده است با توجه بماده 124 قانون استخدام کشوری وضع خدمتی او از تاریخ صدور حکم انفصال دائم لغایت صدور رای هیئت تجدیدنظر بازسازی چیست ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
چنانچه رای هیئت تجدیدنظر بارزسازی نیروی انسانی همانطورکه دربند 3استعلام آمده است صرفا" محکومیت شخص مورد نظربه کسریک سوم حقوق بمدت 3 ماه باشد به لحاظ اینکه عدم حضوردرمحل کار برای مشارالیه به لحاظ عواملی بوده که خارج ازقدرت کارمندبوده است سازمان متبوع میتواند طبق ماده 65 قانون استخدام کشوری غیبت و عدم حضو را موجه تشخیص دهد و بااحرازموجه بودن غیبت حالت استخدامی کارمند با بندژ ماده 124 قانون استخدام کشوری انطباق خواهدداشت 0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

15
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1812
تاریخ تصویب :
1362/04/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :