جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
505- دادگاه بدون تعیین جلسه برای رسیدگی به ایراد مرورزمان قرار قبول ایراد مرورزمان داده تخلف است .
حکم شماره 1318-28آذر1312

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
7

نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
1318
تاریخ تصویب :
1312/09/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :