جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.


نظریه شماره : 4741/297/11/62

سئوال آیا قاننن بازسازی نیروی انسانی شامل کارکنان بیمه آسیا که مشمول مقررات قانون کار میباشند میشود یا نه ؟

نظر شمورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
قانون بازسازی نثیروی انسانی وزاتخانه ها و موسسات دولتی ووابسته بدولت مصوب سال 1360 شامل آن عده از کارکنان که مشمول قانون کار میباشندنخواهد شد خواه درموسسات خصوصی مشغول بکارباشند یا در موسسات وابسته بدولت یا شرکتهای دولتی زیرااین اشخاص کارمند رسمی دولت نمیباشند و این معنی ازمفهوم ومدلول ماده 20به بعدقانون مذکورکه ناظربرمجازاتهااست به روشنی استنباطمیگردد0 بعلاوه تبصره 2ذیل ماده 12 قانون موصوف صراحت داردکه گروههای بررسی و تحقیق تنها درباره مستخدمینی میتواننندبه بررسی و تحقیق بپردازند که از طرف هیئتهای بدون وتجدیدنظر بوضع آنان رسیدگی شده باشد در صورتکیه کارکنان وکارگرانی که >در موسسات صنعتی و تولیدی و خدماتی و کشاورزی ایفاء وظیفه مینمایند مشمول لایحه قانونی مربوط به پاکسازی درواحدهای تولیدی ، صنعتی ، خدماتی و کشاورزی مصوب 23/4/59 که پس ازلایحه قانونی مربوطبه پاکسازی و ایجادمحیط مساعد000مصوب سال 1358بتصویب رسیده ،بوده اند0 هرچند شرکتهای بیمه طبق لایحه قانونی ملی شدن موسسات بیمه مصوب سال 1358ملی گردیده اند لکن چون طبق صریح ماده 7لایحه >قانونی فوق الذکر کلیه کارکنان شرکتهای بیمه تا تصویب مقررات استخدامی تابع مقررات استخدامی موجود بوده وازطرفی این نوع کارکنان تابع مقررات استخدامی کشوری نبوده اند و از صندوق بازنشستگی استخدامی کشوری ، لذا قانون بازسازی نیروی انسانی در وزارتخانه ها000مصوب سال 1360 شامل کسانیکه درموسسات وابسته به دولت یا موسسات خصوصی مشغول بکار میباشند(اعم ازکارکنان شرکتهای بیمه و سایر کارگران ) نخواهد شد0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

15
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
4741
تاریخ تصویب :
1362/11/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :