جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.


نظریه شماره : 5679/57 /11/61

سئوال آیا میتوان برای کارمندی که مرتکب چند بار قصورشده است مجازاتی بیش از حداکثر مذکور در ماده 35 قانون بازسازی نیروی انسانی 000 تعیین نمود یا نه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
ماده 35 قانون بازسازی نیروی انسانی وزاتخانه ها وموسسات دولتی حداکثر مجازات قوصر اداری را کسرحقوق ومزایای مستخدم تا یک سوم از یکماه تا سه ماه تعیین کرده است 0بنابراین اگرمستخدم دولت مرتکب چند بار قصور شود با توجه به تبصره ذیل ماده 36نمیتوان او رابه بیش ازحداکثرمجازات مقرردرآن ماده محکوم نمود0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

15
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
5679
تاریخ تصویب :
1361/11/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :