جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.


نظریه شماره : 921/297/2 /63

سئوال شخصی محکوم به تغییر محل خدمت شده است ، آیا میتوان او را بیکی دیگر از واحدها و اداراتیکه در همان شهر واقع میباشند منتقل نمود یا اینکه باید بشهر دیگری منتقل گردد؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
منظور از محل خدمت مندرج در بند 6 ماده 20 قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت 1360 محل جغرافیائی خدمت است 0بنابراین برای کارمند شاغل در یک شهر که بر طبق بند6 ماده 20 قانون یاد شده حکم صادر گردیده بایستی در یکی از واحدهای تابعه خارج از حوزه جغرافیائی آن شهر محل خدمت تعیین شود0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

15
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
921
تاریخ تصویب :
1363/02/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :