جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.


نظریه شماره : 4442/177/9 /62

سئوال : در مواردیکه هیئتهای بازسازی حکم به انفاصل دائم واخراج کارمندی میدهند و او تقاضای تجدیدنظر میکند، با توجه بماده 48 قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت تکلیف چیست ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
ازتوجه بمفادماده 48 قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب سال 1360که مقرررمیدارد: تصمیم قطعی هیئتهای بدوی و تجدیدنظر ازتاریخ صدورقابل اجراءخواهد بود، چنین استنباط میشود که تصمیات غیرقطعی هیئتهای بدوی از تاریخ قطعیت و یا تاییددرهیئتهای تجدیدنظرلازم الاجراء است نه تاریخ صدور آنها از هیئتهای بدوی 0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

15
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
4442
تاریخ تصویب :
1362/09/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :