جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.


نظریه شماره : 5006/177/10/62

سئوال در موردی هیتهای بدوی و تجدیدنظر بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها000 حکم بر انفصال دائم کارمندی صادر نموده اند وبر اثر شکایت آن کارمند، دیوان عدالت اداری رای مذکور را ابطال نموده است آیا حکم انفصالی که برای کارمند مذکور صادر شده است باید از تاریخ صدور لغو شود یا نه وتاریخ اجراءرای دیوان عدالت اداری چیست ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
چنانچه آراء دیوان عدالت اداری مبنی برابطال یافسخ آراءهیئتهای بازسازی باشد چون باصدور رای از دیوان مزبور آراءهیئتهای بازسازی کان لم یکن و فاقد آثار است لذا تارخی اجرای رای دیوان عدالت اداری در واقع تاریخ اجراء رای هیئتهای بازسازی است و به آن تسری دارد0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

15
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
5006
تاریخ تصویب :
1362/10/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :