جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.


نظریه شماره : 1115/107/3 /62

سئوال آیا وزراء میتوانند از اجراء تصمیمات قطعی هیئتهای باز سازی ممانعت نمایند یا نه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
بموجب مقررات ماده 49 قانون بازسازی نیروی انسانی 000 مصوب 5/7/1360 مجلس شورای اسلامی مسئول ابلاغ و اجراء تصمیمات قطعی هیئتهای بدوی و تجدیدنظر کارگزینی است و حسب بندزماده 11 آن قانون تحقیق و پیگیری در مورد نحوه اجراءتصمیمات فوق با گروههای بررسی وتحقیق هیئتهای مذکوراست و وزراءنمیتوانندمانع از اجراء تصمیات یاد شده باشندالنهایه وزیر به لحاظمسئولیتی که بموجب ماده 4 قانون فوق الذکر دربرابرمجلس شورای اسلامی ازنظر نحوه عملکرد هیئتهای مذکوردارد میتواند بموجب اختیارات مندرج در مواد 2و7و8 قانون فوق الاشعاردرتعیین ونصب اعضاء دقت کافی مبذول داشته و همچنین بادرخواست ازهیئت عالی نظارت نسبت به عزل اعضاء هیئتهای بدوی وتجدیدنظراقدام نمایدیا مطابق مفاد ماده 5 حسب مورد انحلال هیئتهایاابطال تصمیمات آنها را از هیئت عالی نظارت خواستار گردد0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

15
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1115
تاریخ تصویب :
1362/03/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :