جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.


نظریه شماره : 2633/137/ 6/62

سئوال : با توجه بماده 59 قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت آیاماده 152 قانون مجازات عمومی و سایر مواد قوانین جزائی که مجازات انفصال دائم راپیش بینی نموده است نسخ ضمنی شده یا نه ؟ و آیا با توجه بماده 41 همان قانون چنانچه مستخدم بجهتی از جهات قانونی از مجازات انفصال معاف شود آیا هیئتهای بازسازی میتوانندآن مجازات راموردحکم قرادهندیانه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
1 - انفصال دائم از خدمات دولتی که در برخی از موادقوانین جزائی از جمله ماده 152 قانون مجازات عمومی بعنوان مجازات مقررشده است با تصویب قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب 1360 منتفی نبوده وبه لحاظ عدم مغایرت آن با قانون مذکور کماکان بقوت خود باقی و بموقع خود قابل اعمال و اجراء میباشد0
2 - بقاء و قابلیت اجراء مجازات انفصال دائم ازخدمات دولتی مقرر در قوانین جزائی منافی اعمال این مجازات ازناحیه هیئتهای بازسازی بر اساس بند11 ماده 20 قانون بازسازی نیست وقانون اخیرنیز در جای خود معتبر و قابل اجراء است 0
3 - با توجه بماده 41 قانون بازسازی چنانچه مستخدم دولت ازاتهامی که مجازات آن درقوانین جزائی انفصال دائم از خدمات دولتی است برائت حاصل نماید ( و منظور ازمعافیت صدورحکم برائت باشد) دیگر اعمال این مجازات در باره مستخدم مذکور بهمان اتهام از سوی هیئتهای بازسازی جائز نمیباشد0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

15
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2633
تاریخ تصویب :
1362/06/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :