جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
506- مدعی علیه استنادا"به تصرفات چندین ساله خودایرادمرورزمان و برای اثبات آن به اطلاعات اهل محل متمسک وتقاضای تحقیق محلی نموده و دادگاه به استناد عدم احراز اصالت ورقه مستنددعوی وتصرفات ممتده مدعی علیه قرارمرورزمان صادر نموده بدون اینکه درباب مدت تصرف مدعی علیه تحقیقی از مطلعین کرده وازاین طریق مدت تصرفات او را معلوم سازد و بصرف عدم اصالت سند مدرک دعوی قرارمرورزمان صادرنموده تخلف است .
حکم شماره 1381-24اردیبهشت 1313

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
7

نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
1381
تاریخ تصویب :
1313/02/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :