جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.


نظریه شماره : 1078/147/ 3/63

سئوال آیا شرکت ملی فولاد ایران ، با توجه بخاتمه کار هیئتهای بازسازی نیروی انسانی میتواند در مورد مستخدمین خاطی بر اساس مقررات و آئیننامه های استخدامی و انطباطی خود عمل کندیاخیر؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
ماده 19 قانون هیئتهای ریدگی به تخلفات اداری مصوب 9/12/62کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی صراحتا" شرکتهای دولتی ومشمولین قانون کار را از شمول قانون مذکور مستثنی نموده است ، که این مقررات در ماده 38آئیننامه قانون مذکور هم عینا" مندرج است بنابراین چون شرکت ملی فولاد ایران شرکت دولتی است وخودمقررات مخصوصی درباره تخلفات کارکنان دارد از شمول مقررات قانون مذکور خارج است ومیتواند طبق آئیننامه مربوط بخودعمل نماید0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

15
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1078
تاریخ تصویب :
1363/03/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :