جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.


نظریه شماره : 1985/247/4 /63

سئوال مراد از محاکم صالحه مذکور در ماده 17 قانون هیئتهای رسیدگی بتخلفات اداری دادگاههای عمومی است یا دادگاههای انقلاب یا هر دو؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
بموجب قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاهای انقلاب مصوب اردیبهشت 1362 امور داخل در صلاحیت دادسراها ودادگاههای مزبورتعیین و احصاء شده است و علی الظاهر موارد مندرج در ماده 17 قانون هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب اسفندماه 1361جزءآن نمیباشد علیهذا مستندا" به اصل یکصد و پنجاه ونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین بنظر میرسد که منظوراز (محاکم صالحه ) مذکور در ماده 17 یاد شده دادگاههای عمومی دادگستری است نه دادگاههای انقلاب یا دادگاههای دیگر0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

15
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1985
تاریخ تصویب :
1363/04/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :