جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


نظریه شماره : 2810/7 3/ 6/61

سئوال آیا رئیس دادگستری استان ، اجازه قطع حقوق یک یا چند تن از قضات خود را دارد یا خیر؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
پرداخت حقوق فرع بر انجام وظیفه و حضور در محل کار است 0اداره امور مالی حسب گواهی انجام کار از طرف روسای مربوطه مکلف بپرداخت حقوق مستخدم دولت میباشد و در صورت عدم انجام خدمت یا غیبت غیرموجه ، رئیس مربوط میتواند مراتب رابه اداره امور مالی گزارش نماید و بخشنامه شماره 71553/214/1/1351حدود این اختیارات را مشخص نموده است 0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

15
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2810
تاریخ تصویب :
1361/06/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :