جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.


نظریه شماره : 3628/277/ 8/60

سئوال با توجه به تبصره ذیل ماده 4 تصویبنامه شماره 63616 17/9/1354 هیئت وزیران اگر فرزند کارمندی در فروردین فوت نماید آیا کمک غیرنقدی او از همان تاریخ فوقت قطع میوشد یاازتیرماه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیراست :
>زتبصره ذیل ماده 4تصویبنامه شماره 1763616/9/54هیئت وزیران صراحتا" مقرر میدارد(000 مستخدمین مکلفند هر نوع تغییردروضع عائله تحت تکفل خود را بلافاصله به وزارتخانه یا موسسه متبوع اطلاع دهند و در این صورت وزارتخانه یاموسسه مربوطه موظف به اعمال تغییرات در اولین 3ماهه بعد خواهد بود0) مستنبط ازاین تبصره آنست که تغییرات حاصله در تعداد افرادتحت تکفل میبایدفورا" وسیله کارمند اعلام و در کمک غیرنقدی مشارالیه دراولین 3مکاهه بعد منظور شود0 بنابراین در موارد مفروض اگر فرزندکارمندی در15فروردین ماه فوت شد کمک غیرنقدی او ازتاریخ اول تیرماه قطع میشود0همچنین اگر کارمندی در15 فروردین ماه صاحب فرزندی شد در کمک غیرنقدی اولین 3ماهه بعد یعنی اول تیرماه منظور خواهد شد0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

15
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3628
تاریخ تصویب :
1360/08/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :