جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
507- دادگاه بدون اینکه درباب ایراد مدعی علیه به مرورزمان قراری داده و منتظرقطعیت آن بشود مبادرت بصدور رای نماید تخلف است .
حکم شماره 1524-12آبان 1313

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
7

نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
1524
تاریخ تصویب :
1313/08/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :