جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


نظریه شماره : 2736/237/ 7/62

اگر کارفرما اعزام بیمه شده به جبهه را اطلاع ندهد قانون راجع به برقراری مستمری در باره بیمه شدگانی که بعلت همکاری با نیروهای مسلح شهید یا معلول شده یا میشوند شامل او نمیشود و کارفرما مسئول پرداخت مابه التفاوت است.

سئوال - اگر کارفرما در موعد مقرر ، اعزام بیمه شده خود را به جبهه اطلاع ندهد آیا بیمه شده مذکور مشمول قانون راجع به برقراری مستمری درباره بیمه شدگانی که بعلت همکاری با نیروهای مسلح شهید یا معلول شده یا میشوند خواهد بود یا نه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
چون بر طبق تبصره 7 ماده واحده قانون راجع به برقراری مستمری درباره بیمه شدگانی که بعلت همکاری با نیروهای مسلح شهید یامعلول شده یا میشوندیکی ازشرائط شمول بیمه شدگان مزبورمعرفی کتبی قبلی نامبردگان از طرف کارگاه مربوط میباشد و تبصره 8 ماده واحده تکلیف کارفرمایان و سایر مسئولین مربوط راتعیین کرده است و چنانچه کارفرمایانی از انجام این تکلیف در موعدمقرر خودداری نمایند مسئول جبران هرگونه خسارات وارده ناشی از تاخیر و عدم اطلاع به بیمه شده خواهند بود، بنابراین بیمه شدگانی که از طرف کارفرما در موعد مقررکتبا" معرفی نشده باشند مشمول مقررا قانون مزبور نبوده و میتوانندبرای جبران خسارت وارده منجمله مابه التفاوت مستمری ناشی از کارافتادگی موضوع این قانون به کارفرما مراجعه نمایند0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

15
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2736
تاریخ تصویب :
1362/07/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :