جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
508- مدعی علیه دردفاع ازدعوی به استنادورقه استعلامیه ایرادبه مرور زمان نموده وضمنا با ذکراسامی مطلعین نوشته است که درصورت لزوم وحصول تردیدممکن است ازآنهاتحقیق شودودادگاه وقعی به اظهارات اونگذاشته و بعنوان اینکه صاحبان سجل ومهرمعروف نزددادگاه نیستندازرسیدگی به تصرفات مدعی مرورزمان خودداری وبدون تحقیقات ازآنان مبادرت بصدور قرارردایرادمرورزمان نموده درحالتی که تحقیقات ازمطلعین برای احراز مدت تصرفات مدعی مرورزمان موثربوده تخلف است .
حکم شماره 1527وشماره 1528-20آبان 1313

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
7

نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
1527
تاریخ تصویب :
1313/08/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :