جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
509- ایرادبرحاکم دادگاه استیناف به اینکه درباب ایراد مرور زمان قراری نداده وارد نیست زیرا اساسا این ایراد در مرحله استینافی بالاختصاص تعرض بذکرنشده بلکه پس ازصدورحکم غیابی از دادگاه مزبور معترض درضمن اعتراض به حکم اشعارنموده که اعتراضاتش همان است که در مرحله بدوی شده وحاکم دادگاه ضمن حکم تصریح به عدم وروداعتراضات مشارالیه که شامل این قسمت نیزمی باشدنموده وچون ایرادی بالخصوص دراین باب در مرحله استینافی نشده محتاج به صدورقرارعلیحده نبوده ونیزقراربدوی دائر برایرادمرورزمان مستقلاطرف شکایت استینافی واقع نگردیده تاازاین حیث رسیدگی مستقل و اظهارنظرراایجاب نماید.
حکم شماره 4233-24فروردین 1327

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
7

نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
4233
تاریخ تصویب :
1327/01/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :