جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
510-شخص خیاطی بمدعی به یک دستگاه چرخ خیاطی دریکی ازمحاکم صلح نواحی اقامه دعوی کرده وپس ازتظلم مدعی ومطالبه چرخ مدعی علیه نیزبه مدرکیت یک طغری قبض ذمه بمبلغ 320ریال مبلغ 150ریال بابت ده قسط از مدعی درمحکمه صلح ناحیه دیگری مطالبه ونظربه اعتراف مدعی علیه به صحت قبض مزبوردادگاه مشارالیه رامحکوم به پرداخت مدعی به نموده ودرنتیجه صدورورقه اجرائیه محکوم له چرخ محکوم علیه راکه درانبارخودودرمحکمه دیگر تحت رسیدگی بوده معرفی ودادگاه به ایرادمحکوم علیه به اینکه چرخ خیاطی از مستثنیات دین است ترتیب اثرنداده تخلف نیست زیراعلاوه براینکه در بدوامروقبل ازآغازاعتراض ازطرف محکوم علیه موظف به رسیدگی وتشخیص اینکه مالی که ازطرف محکوم له برای محکوم علیه معرفی می شودازآلات وادوات صنعتی محسوب می گرددیانه نیست ودراین موردطبق دفاعیکه امین صلح نموده قرائنی برنبودن توقیف شده" href="/tags/39719/مال-توقیف-شده/" class="link">مال توقیف شده ازمستثنیات دین درنظرش موجودبوده است .
حکم شماره 1068-10خرداد1311

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
7

نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
1068
تاریخ تصویب :
1311/03/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :