جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
511-ایرادبرحاکم دادگاه به اینکه پس ازاعلام ختم محاکمه قرار استماع شهادت شهودمدعی علیه راداده وارداست زیراحاکم دادگاه قبل از جلسه بایستی پرونده کاررامطالعه نموده ودرصورت نواقصی درکارولزوم اخذ توضیحات ازطرفین رسیدگی راتکمیل نموده پس ازآن اقدام به ختم مذاکرات نمایدودراین موردکه حاکم دادگاه پس ازاعلام کفایت مذاکرات به جای اصدار رای دراصل دعوی قراری مبنی برتحقیقات صادروتعیین جلسه رسیدگی نموده کاشف است ازاینکه قبلاپرونده امرراموردمطالعه قرارنداده وطبق دستور ماده 128آئین دادرسی مدنی عمل نشده وازاین جهت درنظرش رسیدگی برای صدور رای درماهیت دعوی کافی نبوده است .
حکم شماره 4015-31فروردین 1326

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
7

نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
4015
تاریخ تصویب :
1326/01/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :