جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


نظریه شماره : 1881/127/ 5/60

سئوال در صورتکیه زوج حاضر به اجراء حکم طلاق نباشدچه بایدکرد؟

نظرمشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
بابماده 15 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358واستفاده از مواد47و145 قانون اجرای احکام مدنی ، هرگاه پس ازصدورحکم طلاق از طرف دادگاه مدنی خاص ، زوج حاضر به حضور دردفترخانه و امضاء دفتر اسناد رسمی نشود، نماینده دادگاه مدنی خاص باامضاء دفترمذکور مفاد حکم دادگاه را بموقع اجراء درخواهدآورد0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

92
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1881
تاریخ تصویب :
1360/05/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :