جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.


نظریه شماره : 4878/297/10/60

سئوال اجرای حکم فسخ سند رسمی صلح وبلااثربدون انتقال واسترداد سند مالکیت بصاحب اصلی آن در صورتیکه محکوم علیه وزارت دادگستری باشد با دادگاه است یا وزارت دادگستری ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
حکم مورد سئوال مانند سایر احکام دادگاههای دادگستری است ودر قانون اجرای احکام مدنی تکلیف آن روشن شده است زیرابموجب ماده 4 آن قانون در مواردیکه حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علهی نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجرائیه صادر نمیشود0 همچنین در مواردیکه اجرای حکم باید بوسیله سازمانهای دولتی صورت گیرد صدوراجرائیه لازم نیست و سازمانهای مزبور مکلفند بدستور دادگاه حکم را اجراء نمایند بنابراین آن قسمت از حکم دادگاه که جنبه اعلامی دارد باید بشرح فوق و برطبق مفاد ماده 71قانون دفاتر اسنادرسمی و ماده 23 آئیننامه دفاتر اسناد رسمی بسازمان ثبت اسنادواملاک و دفتر اسناد مربوط اعلام شود و آن قسمت که فاقد جبنه مذکور است طبق اصول کلی مربوط به اجرای احکام عمل شود0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

92
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
4878
تاریخ تصویب :
1360/10/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :