جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.


نظریه شماره : 5597/7 3/12/60

سئوال آیا در صورتکیه در حکم حضانت ، دادگاه مدتی تعیین نکرده باشد،مدتهای مذکور در ماده 1169 قانون مدنی بایدرعایت شودیانه ؟

نظرمشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
قانون حمایت خانواده در مواد12و13و14 و تبصره های آنها و ماده 20 ترتیبات خاصی راجع به حضانت اطفال که والدین آنهادر حال جدائی هستندپیش بینی نموده است و در این موردمقررات قانون مدنی وبخصوص ماده 1169 آن ، در حدودی که بامقررات قانون حمایت خانواده مغایر است ملغی گردیده بنابراین در موردحضانت اطفال مقررات قانون حمایت و مندرجات حکم صادره ملاک عمل خواهدبود0 با این ترتیب هرگاه در حکم صادره برای حضانت ابتداءوانتها تعیین شده باشد و پس از قطعی شدن حکم صادره مدت تعیین شده بر حسب انتهای آن بپایان رسیده باشد موضوع حکم صادره منتفی خواهد بودولیکن در موردیکه در حکم ، مدت و ابتداء وانتهاتعیین نشده باشد تا موقعیکه طفل بسن کبر نرسیده باشد حکم صادره درمورد آن قابل اعمال اجراء است و بدیهی است که رفع ابهام واجمال حکم بموجب ماده 27قانون اجرای احکام مدنی بادادگاه صادرکننده حکم است 0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

92
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
5597
تاریخ تصویب :
1360/12/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :