جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
512-درصورتی که پرونده عمل حاکی ازاجراءدستورماده 128آئین دادرسی مدنی راجع به مطالعه پرونده کارقبل ازجلسه محاکمه وتهیه خلاصه یادداشتی از آن نباشدایرادبرحاکم دادگاه وارداست .
حکم شماره 4263وشماره 4264وشماره 4265-18اردیبهشت 1327

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
7

نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
4265
تاریخ تصویب :
1327/02/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :