جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.


نظریه شماره : 3748/197/ 9/62

سئوال 1 - در صورتیکه شخص بپرداخت دیه محکوم شود نحوه اجراء آن چیست ؟
سئوال 2 - در صورتکیه شخص ضمن حکم کیفری علاوه برمحکومیت کیفری به استرداد اموال یا قیمت آنها نیز محکوم گردد، ضمانت اجراء حکم استرداد چیست ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیراست :
مهلتهای پرداخ دیه را ماده 8 و مسئولین پرداخت آنرامواد 9و10 قانون دیات مشخص نموده است 0 در مواردیکه دیه برعاقله است باید با رعایت قاعده الاقثرب فالاقرب به محکوم علهی دیه از آنها وصول گردد و بهرحال چه در موردیکه محکوم علیه بایدشخصا" دیه را تادیه کند و چه در مواردیکه عاقله آنرابایدبپردازد، هرگاه از پرداخت دیه امتناع نمایند، دیه ازاموال آنان استیفاء میشود و در صورتکیه هیچیک قادر بر پرداخت دیه نباشندیامالی از آنان بدست نیاید پرداخت دیه بر عهده دولت است وازبیت المال تامین خواهد شد و در مورد استرداد اموال یاقیمت آنهاطبق ماده 139 قانون تعزیرات عمل میشود0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

92
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3748
تاریخ تصویب :
1362/09/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :