جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.


تاریخ 26/12/1380 شماره دادنامه 438 کلاسه پرونده 79/269

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
طبق ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 پرداخت حقوق مبنا و یا عنوان مشابه به مستخدم تحت تعقیب اداری در مدت عدم اشتغال است و با این وصف در صورت محکومیت مستخدم متخلف به یکی از مجازاتهای اداری پرداخت حقوق مذکور به اوجواز قانونی ندارد . بنابراین دادنامه شماره 1073 مورخ 17/5/1379 در پرونده کلاسه 79/5 شعبه دوم بدوی دیوان که متضمن این معنی می باشد موافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده می شود.
این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1/2/1379 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط درمواردمشابه لازم الاتباع است
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی


شماره ه/79/269 2/2/1381
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : دفتر هماهنگی هیاتهای رسیدگی تخلفات اداری سازمان نهضت سوادآموزی
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم دیوان عدالت اداری .
مقدمه : الف - شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/2886 موضوع شکایت آقای ملنگ غلامی نهضت به طرفیت نهضت سوادآموزی به خواسته ، پرداخت حقوق معوقه از تاریخ 1/12/1373 لغایت 9/9/1379 بشرح دادنامه شماره 1029مورخ 4/6/1378 چنین رای صادر نموده است ، شاکی مدعی است که براساس دادنامه صادره به شماره 558 مورخ 31/3/1377 شعبه دوم دیوان عدالت اداری به شماره 29 مورخ 1/11/73 شعبه اول هیات تجدیدنظر تخلفات اداری مبنی بر اخراج وی از محل خدمت نقض و این دادنامه در شعبه اول تجدیدنظر دیوان طی رای شماره 797 مورخ 15/6/1377 تائید گردیده ، مع الوصف اداره خوانده از پرداخت حقوق معوقه از تاریخ 1/12/1373 لغایت 9/9/1377 خودداری می نماید0 تقاضای احقاق حق را دارد0 مشتکی عنه در لایحه دفاعیه اقدام خود را به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات اداری طبق بند(د) ماده 124 قانون استخدام کشوری دانسته و اعلام داشته ، چون شاکی برائت حاصل ننموده حال تعلیق را دارد، تقاضای رد شکایت نمود است 0 پس از بررسی محتویات پرونده وسوابق ارسالی نظر به اینکه رای شماره 29 مورخ 1/11/1373 نقض گردیده به استناد همان ماده 20 قانونی مارالذکر شاکی از اتهام منجر به اخراج برائت حاصل نموده و بر فرض صحت رای شماره 151 مورخ 21/10/1377 شعبه دوم تجدیدنظرهیات رسیدگی به تخلفات اداری موضوع اتهام به استناد بند(ز) ماده 9 سابق الذکر محکومیت یافته و حکم قبلی ملغی الاثر گردیده است 0 بنابراین شکایت و خواسته شاکی به ماخذ آخرین پست سازمانی که قبل از این دوران به عهده داشته (از تاریخ 1/12/1373 لغایت 9/9/1377) صادر و اعلام می گردد0
ب - شعبه دوم در رسیدگی به پرونده سوادآموزی به خواسته ،اعتراض به رای هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری و اعاده حقوق ومزایای سنوات گذشته از تاریخ 1/9/1373 الی 4/2/1378 بشرح دادنامه شماره 1073 مورخ 17/5/1379 چنین رای صادر نموده است ، با توجه به لایحه جوابیه مدیر دفتر هماهنگی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری سازمان نهضت سوادآموزی و مندرجات آن چون ایراد و اشکال قانونی به رای موضوع شکایت وارد نیست ، لذا شعبه رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می دارد0 و در مورد اعاده حقوق و مزایای گذشته عدم اشتغال نیز با توجه به مدلول رای صادره موصوف قرار رد شکایت صادر می گردد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0

نقل از روزنامه رسمی شماره 16668 مورخ 1/3/1381

نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
438
تاریخ تصویب :
1380/12/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :