جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
513-باابطال عرضحال دیگرموضوعی برای قرارتامینی که قبلاصادرشده باقی نمانده وبایدفورادستوررفع آن داده شود،زیرازیراکه قرارتامین از متفرعات عرضحال بوده وچون بقاءهرفرعی موقوف به بقاءاصل است وبه سبب ابطال عرضحال اصلی باقی نمانده تاقرارتامین که ازمتفرعات آن است باقی بماندطبعاملغی ازاثراست وتاخیردرصدوردستوررفع اثرتخلف است .
حکم شماره 4814-5دیماه 1329

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
7

نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
4814
تاریخ تصویب :
1329/10/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :