جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.


شماره 608/دش 15/2/1381

(مصوب جلسه 495 مورخ 3/2/1381 شورای عالی انقلاب فرهنگی )
در اجرای ماده 7 آئین نامه هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی و به پیشنهاد اعضای محترم این شورا، 3نفر دیگر از اعضای هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی بشرح ذیل انتخاب شدند:
1- آقای مهندس سیدمصطفی میرسلیم
2- آقای دکتر سید علیرضا مرندی
3- آقای رحیم پورازغدی
رئیس جمهور ورئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی - سیدمحمدخاتمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16668
تاریخ تصویب :
1381/02/03
تاریخ ابلاغ :
1381/03/01
دستگاه اجرایی :
شورای عالی انقلاب فرهنگی
موضوع :