جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.


شماره 8/381/120 4/2/1381
رای صادره در دویست وهشتاد و سومین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 3/2/1381

مقدمه :
در اجرای رای صادره در ششصد و هفتاد و دومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 23/12/1380 طرح تجربی مجتمع های آموزشی تربیتی با هدف ارتقاء کیفی مدارس دولتی ، استفاده مناسبتر از منابع مالی ، انسانی و فیزیکی و کاهش نابرابری دستیابی به فرصتهای تحصیلی در تعدادی از مناطق کشور با توجه به موارد ذیل در سال تحصیلی 82-81 به اجرا در خواهدآمد.
1- مجتمع آموزشی تربیتی به مجموعه ای از مدارس دولتی یک محل اطلاق می شود که از اختیارات ویژه ای برخوردار بوده و به صورت مشارکتی اداره می شوند.
تبصره 1- مجتمع می تواند برای یک دوره تحصیلی خاص یا ترکیبی از دوره های تحصیلی تشکیل شود.
تبصره 2- مدارس تابعه مجتمع تحت یک نام فعالیت خواهندداشت و تفکیک آنها با شماره گذاری (یا نام قبلی ) انجام می گیرد.
2- مجتمع دارای ارکانی بشرح زیر خواهدبود:
1- هیات امناء 2- رئیس مجتمع 3- شورای مجتمع
3- ترکیب اعضای هیات امناء مجتمع و وظایف آن بشرح زیرخواهد بود:
الف : ترکیب اعضاء
1- رئیس مجتمع (رئیس هیات امناء)
2- نماینده اداره آموزش و پرورش
3- نماینده مدیران مدارس تابعه مجتمع (از هر دوره تحصیلی یک نفر)
4- روسای انجمنهای اولیاء ومربیان مدارس تابعه مجتمع
5- نماینده معلمان مجتمع به انتخاب نمایندگان معلمان مدارس مجتمع ( از هر دوره تحصیلی یک نفر)
تبصره - هیات امناء می تواندیک از نیرین یا معتمدین را که در تامین منابع مالی و کمک به مدارس مجتمع همکاری فعال داشته است با داشتن حق رای به جلسات دعوت کند.
ب - شرح وظایف
1- بررسی وتصویب پیشنهادهای رئیس و شورای مجتمع برای تحقق اهداف طرح تشکیل مجتمع های آموزشی تربیتی .
2- تصمیم گیری در مورد ارائه خدمات آموزشی و پرورش فوق برنامه در مدارس مجتمع و تعیین شهریه آنها0
3- تدوین ضوابط پرداخت وانجام هزینه ها از محل کمکهای مردمی .
4- تصمیم گیری در مورد نحوه توزیع منابع مالی مجتمع بین مدارس تابعه 0
5- اتخاذ تصمیم برای تعیین و اعمال روشهای مناسب برای هم سطح سازی آموزش در مدارس تابعه مجتمع 0
6- تصمیم گیری در بکارگیری نیروهای انسانی واجد شرایط مورد نیاز از محل بودجه غیر دولتی .
7- پیش بینی راهکارهای مناسب برای جلب مشارکت مردم ،نهادها و موسسات برای تامین منابع و ارتقای کیفیت خدمات و توسعه مدارس تابعه 0
8- قدردانی از کارکنان واولیاء دانش آموزانی که در ارتقاء کیفی فعالیتهای مجتمع خدمات برجسته ای داشته اند.
9- برنامه ریزی و تصمیم گیری در مورد کلاسهای آموزش خانواده و ارائه خدمات راهنمایی ومشاوره به آنها0
10- رسیدگی و تصویب صورتهای مالی سالانه مجتمع 0
11- ارزشیابی عملکرد مدارس مجتمع و ارائه بازخورد به آنها0
12- اتخاذ تصمیم و تامین امکانات در مور ایجاد رشته های جدید کاردانش و فنی حرفه ای در مدارس تابعه مجتمع 0( در مجتمع هایی که دارای دوره متوسطه هستند)0
13- اتخاذ تصمیم و تامین امکانات برای تاسیس مدارس بزرگسالان 0
14- اتخاذ تصمیم و تامین امکانات برای تاسیس دوره پیش دبستان (درمجتمع هایی ه دارای دوره ابتدایی هستند)0
15- اتخاذ تصمیم و تامین امکانات برای تاسیس مهدکودک برای کارکنان مدارس مجتمع با رعایت مقررات.
تبصره 1- نایب رئیس و دبیر هیات امناء از بین اعضاء انتخاب می شوند.
تبصره 2- هیات امناء مجتمع حداقل هر ماه یک مرتبه با دعوت رئیس مجتمع یا به درخواست سه تن از اعضاء تشکیل جلسه می دهد. جلسات هیات امناء با شرکت حداقل دو سوم اعضاء رسمیت می یابد وبا موافقثت اکثریت اعضاء حاضرمصوب تلقی می شود.
تبصره 3- مدت عضویت اعضاء در هیات امناء سه سال است وانتخاب مجدد اعضاء قبلی بلامانع خواهد بود. در صورت فوت ، استعفا و یا جابجایی هر یک از اعضای هیات امناء تعیین فرد جایگزین الزامی است.
تبصره 4- دبیرخانه هیات امناء در مدرسه تحت مسئولیت رئیس مجتمع مستقر می شود.
4- رئیس مجتمع از میان مدیران مدارس تابعه و توسط خودآنها برای مدت سه سال انتخاب و با ابلاغ رئیس آموزش و پرورش منطقه منصوب می شود. انتخاب مجدد وی نیز بلامانع خواهد بود.
5- رئیس مجتمع علاوه بر اداره امور مدرسه خود وظایف زیر را عهده دار خواهد بود:
1- تشکیل منظم جلسات هیات امناء و شورای مجتمع وپیگیری اجرای مصوبات آنها0
2- مراقبت بر ایجاد فرصتهای متعادل ومتناسب آموزشی وتربیتی در مدارس تابعه 0
3- جلوگیری از ایجاد رقابتهای منفی بین مدرسه ای .
4- ارائه گزارشی از مصوبات هیات امناء وشورای مجتمع به اداره آموزش و پرورش 0
6- شورای مجتمع مرکب از مدیران کلیه مدارس ابعه به ریاست رئیس مجتمع تشکیل می شود که وظایف زیر را بر عهده خواهد داشت :
1- تصمیم گیری در مورد چگونگی ثبت نام
2- اتخاذ تصمیم برای شناسایی و جذب افراد لازم التعلیم در محدوده مدارس مجتمع برای تحت پوشش قراردادآنها0
3- برنامه ریزی و تصمیم گیری در مورد استفاده بهینه ازنیروی انسانی ، امکانات و تجهیزات مدارس مجتمع 0
4- تبادل نظر و همکاری در تنظیم ساعات کار مدارس ، برنامه هفتگی کلاسها و برنامه امتحانی مدارس 0
5- تصمیم گیری در خصوص عناوین و محتوای فعالیتهای فوق برنامه 0
6- تصمیم گیری در مورد برگزاری اردوهای دانش آموزی خارج از شهرستان پس از اطمینان از فراهم شدن امکانات موردنیاز0
7- برنامه ریزی برای چگونگی ارزشیابی از عملکرد آموزشی و تربیتی مدارس 0
8- نیاز سنجی علمی و تعیین مهارتهای مورد نیاز کارکنان و برنامه ریزی واجرای آموزشهای ضمن خدمت مورد نیاز آنان بارعایت مقررات مربوط0
9- برنامه ریزی نسبت به تشکیل گروههای آموزشی و بهینه سازی روشهای تدریس وارزشیابی پیشرفت تحصیلی .
10- برنامه ریزی برای ترویج مکارم اخلاقی و اعتقادات دینی ، گسترش فعالتیهای هنری و فرهنگی و ورزشی ، توسعه مشارکت دانش آموزان درفعالیتهای اجتماعی ،ارتقاء سطح بهداشت مدارس ونظایرآن
11- انتخاب الگوی پوشش و لباس مناسب دانش آموزش با رعایت اصول مندرج در آئین نام اجرائی مدارس 0
12- تعدیل نیروی انسانی هر یک از مدارس وابسته و شرح وظایف آنها با رعایت سقف کلی نیروی انسانی مجتمع ( با رعایت دوره تحصیلی )0
13- تهیه برنامه های مشترک مدارس تابعه مجتمع و ارائه آن به هیات امناء جهت تایید.
14- اتخاذ تصمیم در مورد ایجاد تسهیلات خاص برای دانش آموزان مدارس مجتمع (موضوع آن بخش از اختیارات کمیسیون خاص مناطق آموزش و پرورش که در ارتباط با برقراری تسهیلات برای دانش آموزان است. ضمنا" موارد مربوط به تخلفات در کمیسیون خاص مناطق تصمیم گیری خواهد شد)0
تبصره 1- نایب رئیس و دبیر شورای مجتمع از بین اعضاءانتخاب می شود.
تبصره 2- شورای مجتمع حداقل هر دو ه فته یکبار با دعوت رئیس شورا تشکیل می شود. جلسات شورا با شرکت حداقل دو سوم اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات شورا با رای اکثریت اعضاء حاضر معتبر است.
7- مجتمع های آموزشی تربیتی خساب بانکی سه امضایی (رئیس مجتمع با امضاء ثابت ، مسئول امور مالی و سابدار و یکی ازاولیاء عضو هیات امناء به انتخاب هیات امناء) خواهند داشت که کمکهای شوراهای آموزش و پروش مناطق ، کمکهای دریافتی از اولیاء ووجوه حاصل از ارائه خدمات فوق برنامه به حساب مذکور واریز می شود و بخشی از آن توسط مجتمع برای فعالیتهای مشترک و مابقی با تصویب هیئت امناء به حساب بانکی مدارس تابعه که براساس ماده 86 آئین نامه برداشت از حساب مذکور با دو امضاء(امضای ثابت رئیس مجتمع و یکی دیگر از صاحبان امضاء) ممکن خواهد بود.
تبصره - سرانه های دولتی مدارس تابعه مجتمع توسط اداره آموزش و پرورش به حساب بانکی آنان واریز می شود.
8- امضای اسناد و هزینه های مجتمع توسط رئیس مجتمع و(درغیاب وی معاون مجتمع )، مسئول مالی وحسابدار و یکی از اولیاء عضو هیئت امناء به انتخاب هیئت امناء صورت می گیرد.
9- در مجتمع های آموزشی وتربیتی ارائه دروس اجباری تابع ضوابط کلی و معمول سایر مدارس می باشد و نحوه ارائه دروس انتخابی و فعالیتهای فوق برنامه متناسب با امکانات مجتمع با رعایت مقررات مربوط توسط مجتمع صورت می پذیرد.
تبصره - چنانچه مجتمع براساس راهنمای برنامه وسرفصلهای دروس مصوب آموزش و پروش کتاب درسی تالیف و آن را به تایید دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی برساند می تواند نسبت به تدریس آن در مدارس تابعه خود اقدام کند.
10- تعیین وانتخاب مجتمع های آموزشی وتربیتی و مدارس تابعه آن ، با توجه به محدوده جغرافیایی ، تراکم جمعیت به پیشنهاد اداره آموزش و پرورش و تایید شورای آموزش و پرورش منطقه یاشهرستان انجام می گیرد.
تبصره - در شهر تهران تعیین انتخاب مجتمع های آموزشی تربیتی و مدارس تابعه آن به پیشنهاد اداره آموزش و پرورش منطقه وتایید سازمان آموزش و پرورش انجام می گیرد.
11- ادارات آموزش و پرورش بر فعالیت مجتمع هاو حسن اجرای این آئین نامه نظارت خواهند داشت.
12- به جزء موارد پیش بینی شده در این دستورالعمل در سایر موارد، مدارس تابعه مجتمع مشمول آئین نامه اجرائی مدارس وسایر مقررات آموزش و پرورش خواهند بود.
13- طرح مجتمع های آموزشی تربیتی در سال تحصیلی 82-81 درتعدادی از مناطق آموزش و پرورش به صورت آزمایشی و داوطلبانه ومحدودبه اجرا در می آید. کمیته ای با عضویت مدیر پروژه به انتخاب وزیر آموزش و پرورش ، نمایندگان معاونتهای آموزش عمومی وامورتربیتی و آموزش و پرورش نظری ومهارتی ، پشتیبانی ، برنامه ریزی و منابع انسانی ، پژوهشکده تعلیم وتربیت ، دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش و سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی مسئولیت هدایت پروژه را در مرحله آزمایشی بر عهده خواهند داشت.
تبصره 1- مناطق داوطلب باید تقاضای خود را از طریق سازمان آموزش و پرورش استان مربوطه حداکثر تا پایان خرداد1381 به کمیته موضوع این بند(مستقر در پژوهشکده تعلیم و تربیت ) ارائه دهند و پس از تائید کمیته و صدور مجوز نسبت به تشکیل مجتمع اقدام کنند
تبصره 2- در سال تحصیلی 82-81 مدارس خاص (استثنایی ، استعدادهای درخشان ، نمونه دولتی ، شبانه روزی ، شاهد و ایثارگران ) ومدارس خارج از کشرو تحت پوشش طرح قرار نخواهند گرفت.
14- ارزشیابی از طرح تجربی مجتمع ها به عهده پژوهشکده تعلیم و تربیت است و این پژوهشکده موظف است گزارشی از نحوه اجراءونتایج ارزشیابی از طرح را تا پایان مردادماه 1382 به شورای عالی ارائه کند.
موضوع : دستورالعمل طرح تشکیل مجتمع های آموزشی تربیتی در دویست و هشتاد وسومین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 3/2/1381 به تصویب رسید. صحیح و مورد تایید است به مورد اجرا گذاشته شود.
د592 رئیس شورای عالی و وزیرآموزش وپرورش - مرتضی حاجی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16668
تاریخ تصویب :
1381/02/03
تاریخ ابلاغ :
1381/03/01
دستگاه اجرایی :
موضوع :