جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


شماره 8/380/120 4/2/1381
رای صادره در دویست وهشتاد وسومین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش وپرورش مورخ 3/2/1381

کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش مقرر می داردعناوین دروس جدول مواد آزمون تغییر رشته تحصیلی در دوره پیش دانشگاهی موضوع ماده 36 آئین نامه آموزشی پیش دانشگاهی برابر جدول زیر اصلاح و تبصره ای نیز بشرح زیر به ماده مذکور اضافه شود.
تبصره - متقایان ثبت نام در دوره پیش دانشگاهی به شیوه داوطلب آزاد ازشرکت در امتحان تغییر رشته معاف خواهند بود.
موضوع : اصلاح عناوین دروس جدول مواد آزمون تغییر رشته دوره پیش دانشگاهی و الحاق یک تبصره به ماده 36 آئین نامه آموزشی دوره پیش دانشگاهی در دویست وهشتاد وسومین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 3/2/1381 به تصویب رسید. صحیح است ، به مورد اجرا گذاشته شود.
د-591 رئیس شورای عالی و وزیرآموزش وپرورش -مرتضی حاجی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16668
تاریخ تصویب :
1381/02/03
تاریخ ابلاغ :
1381/03/01
دستگاه اجرایی :
موضوع :