جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.


شماره 6800/ت 26304ه 24/2/1381
هیات وزیران در جلسه مورخ 28/1/1381 بنا به پیشنهاد شماره 3687/105 مورخ 20/1/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استنا اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آئین نامه اجرائی بند(ب ) تبصره (12) قانون بودجه سال 1381 کل کشور را بشرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- به منظور جایگزینی مصرف برق به جای فرآورده های نفتی ، شرکت ملی نفت ایران موظف است تخفیف اعمال شده در قبض های برق مصرف کنندگان مناطق گرمسیر فاقد شبکه گاز طبیعی و یا مناطقی که گازرسانی به آنجا غیر اقتصادی است را تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود به شرکتهای برق تابع وزارت نیرو پرداخت کند.
تبصره 1- شهرها و روستاهای دارای شبکه گاز طبیعی مشمول تخفیفهای موضوع این آئین نامه نیستند.
تبصره 2- شرکت ملی نفت ایران مکلف است با تخفیف اعمال شده ، سهمیه سوخت مشترکان برخوردار از این تخفیف را محدود و یا قطع کند.
ماده 2- به منظور تعیین شهرها و روستاهای تحت پوشش ،تعیین ایام سال مشمول این آئین نامه در هر یک از مناطق و همچنین تعیین تخفیف تعلق گرفته ، کار گروهی متشکل از نمایندگان وزارت نفت ، وزارت نیرو وسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورتشکیل می شود
تبصره - کار گروه مذکور اولویتهای شهرها و روستاهای مناطق گرمسیر فاقد شبکه گاز طبیعی و مناطقی که گازرسانی به آن غیر اقتصادی است را برای تهیه طرحهای جامع توسط و تقویت شبکه برق رسانی به وزارت نیرو اعلام می کند.
ماده 3- میزان تخفیف قیمت برق از مابه التفاوت بهای انرژی برق تعرفه عادی (معادل تعرفه برق مناطق مشابه از نظر آب و هوا و غیر مشمول این آئین نامه ) بابهای انرژی برق تعرفه مخفف (تعرفه ایام گرم در مناطق گرمسیر و مشابه آن برای مناطق سردسیر) توسط این کار گروه تعیین می شود. این تخفیف با اعلام شرکت توانیر توسط شرکت ملی نفت ایران پرداخت می شود.
ماده 4- وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند عملکرد این آئین نامه را هر سه ماه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورارائه کنند.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16670
تاریخ تصویب :
1381/01/28
تاریخ ابلاغ :
1381/03/04
دستگاه اجرایی :
وزارت نیرو
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :