جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
514-عرضحالی که بعنوان اعتراض ثالث برحکم صادرازدادگاه شهرستان به آن تقدیم گردیده ودادگاه درقبال ایرادی که برصلاحیت ذاتی اوشده قرار صلاحیت خودراداده وواردرسیدگی گردیده وبالاخره ختم محاکمه رااعلان نموده وقبل ازصدوررای دادرس دیگری که بجای دادرس قبلی متصدی دادگاه گردیده بعنوان اینکه حکم اخیرمبنی برتائیدحکم دادگاه شهرستان ازمحکمه استیناف صادرگردیده قرارعدم صلاحیت ذاتی خودراداده وعرضحال راردنموده تخلف است زیرانظربه مفادماده 233قانون اصول محاکمات حقوقی جزدرموارد مخصوصی که قانون پیش بینی نموده است هیچ محکمه نمی تواندقرارسابقی که از آن محکمه صادرشده صریحاویا عملا فسخ نمایدواصدارقرارعدم صلاحیت ذاتی آن هم بعدازختم محاکمه باسبق صدورقرارصلاحیت برخلاف دستورقانونی بوده است
حکم شماره 1479-26شهریور1313

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
7

نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
1479
تاریخ تصویب :
1313/06/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :