جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.


شماره 6558/ت 23995ه 22/2/1381
هیات وزیران در جلسه مورخ 15/2/1381 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کار وامور اجتماعی ، وزارت تعاون ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان تامین اجتماعی و به استنادماده (49) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 - آئین نامه اجرائی بندهای (الف ) و (ب ) ماده یاد شده را بشرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- تعاریف :
الف - کارفرما شخصی است که د رماده (3) قانون کار جمهوری اسلامی ایران تعریف شده و اداره کارگاه ها و موسسات موضوع این آئین نامه را بر عهده دارد.
ب - نیروی کار جدید به کسی اطلاق می شود که کارفرما علاوه بر نیروی کار موجود، از بیکاران ثبت نام شده نزد ادارات کار وامور اجتماعی استخدام نماید.
تبصره - در مواردی که نیروی کار جدید به جای نیروی کارموجود که اخراج ، مستعفی یا ترک کار نموده اند در کارگاه های موضوع بند(ج ) ماده (1) این آئین نامه به کار گمارده شوند، کارفرما مشمول استفاده از تخفیفات مندرج در این آئین نامه نخواهد بود.
ج - کارگاه ها وموسسات مشمول این آئین نامه ، کارگاه های خصوصی و تعاونی دایر موضوع ماده (4) قانون کار و یاکارگاه های که از مراجع رسمی دارای مجوز فعالیت هستند، می باشند.
ماده 2- کارفرمایان کارگاه ها وموسسات موضوع بند(ج ) ماده (1) این آئین نامه که پس از اعلام نیاز به ادارات کار واموراجتماعی ، فرد یا افراد مورد نظر را از بین نیروهای کار ثبت نام شده ادارات کاروامور اجتماعی انتخاب و به کار گمارند، برای استفاده از تخفیفات موضوع این آئین نامه مکلفند مراتب به کارگماری آنان را به ادارات کار واموراجتماعی اعلام نمایند.
ماده 3- کلیه کارفرمایان پس از کسب تایید به استخدام نیروی کار جدید از سوی ادارات کار و امو راجتماعی و ارائه آن به هماره صورت مزد و حقوق با رعایت تبصره بند (ب ) ماده (1)، مشمول استفاده از تخفیفات موضوع ماده (4) این آئین نامه خواهند بود.
ماده 4- کلیه کارفرمایان کارگاه ها و موسسات موضوع بند(ج ) ماده (1)، مشمول استفاده از تخفیفات موضوع ماده (4) این آئین نامه خواهند بود.
ماده 4- کلیه کارفرمایان کارگاه ها وموسسات موضوع بند(ج ) ماده (1) این آئین نامه از پرداخت مالیات بر حقوق کارکنان جدیدالاستخدام علاوه بر نیروهای موجود و پرداخت حق بیمه سهم کارفرمای موضوع ماده (28) قانون تامین اجتماعی بابت کارکنان مزبور، به میزان صددرصد(100%) معاف می باشند.
تبصره 1-تخفیف حق بیمه موضوع این ماده شامل کارگاه های مشمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان پنج نفر کارگر، موضوع تصویبنامه شماره 106254/ت /23/ه مورخ 12/2/1369 هیات وزیران نمی گردد و کارگاه های مذکور منحصرا" از معافیت قانون مزبور برخوردار خواهند بود. اگر واحدهای مشمول تصویبنامه مذکور نیروی کار جدید با رعایت سایرشرایط مندرج در این آئین نامه به کارگیرند، می توانند از مزایای این آئین نامه برخوردارشوند.
تبصره 2- مبنای تعیین تعداد نیروی کار موجوددر کارگاه های دایر، تعداد بیمه شدگان آنها طبق صورت مزد و حقوق ارسالی توسط کارفرما در اسفندماه 1380 به سازمان تامین اجتماعی می باشد.
تبصره 3 - اعمال تخفیف موضوع این ماده در مورد افراد به کار گمارده شده جدید با رعایت تبصره (2) این ماده و منوط به ارائه تاییدیه موضوع ماده (3) و ارسال صورت مزد و حقوق کلیه کارکنان در مهلت مقرر به شعب سازمان تامین اجتماعی و ادارات امور اقصتادی و دارایی ذیربط می باشد.
ماده 5- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است اعتبار لازم برای اعمال تخفیفات حق بیمه سهم کارفرما ، براساس سالهای اجرای برنامه سوم توسعه ، به ازای فرصتهای شغلی ایجاد شده در رابطه با این تصویبنامه را از طریق مبنوظر نمودن در لوایح بودجه سنواتی تامین و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید.
تبصره 1- ادارات کل تامین اجتماعی استانها مکلفند در پایان هرماه گزارش عملکرد شعب خود را در زمینه بکارگماری نیروهای جدید موضوع این آئین نامه به ادارات کل کا رو امور اجتماعی استان مربوط اعلام نمایند.
تبصره 2- سازمان تامین اجتماعی مکلف است هر سه ماه یکبار میزان تخفیف حق بیمه و تعداد افراد برخوردار شدهاز تخفیف را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت امو راقتصادی و دارایی اعلام نماید.
ماده 6- اگر به طریقی محرز گردد که نیروی کار جدید معرفی شده خارج از طریق ادارات کار وامو راجتماعی در واحد مورد نظر فعالیت داشته یا در زمان استفاده از مزایای این آئین نامه اشتغال به کار نداشته است ، کارگاه برای همیشه از تسهیلات این آئنی نامه محروم و وزارت کار وامور اجتماعی در واحد مورد نظر فعالیت داشته یا در زمان استفاده از مزایای این آئین نامه اشتغال به کار نداشته است ، کارگاه برای همیشه از تسهیلات این آئین نامه محروم و وزارت کا رو امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی و وزارت امو راقتصادی و دارایی مجاز خواهند بود کارفرمای مربوط را تحت پیگرد قانونی قرا ردهند و ضرر و زیان وارده را از وی مطالبه ووصول نمایند.
ماده 7- کارگاه های مشمول این آئین نامه می توانند ضمن استفاده از مزایای این آئین نامه تواما" از تسهیلات موضوع ماده (56) قانون برنامه سوم توسعه و آئین نامه اجرائی مربوط استفاده نمایند.
ماده 8- از تاریخ تصویب و ابلاغ این آئین نامه تصویبنامه های شماره 56901/ت 23995ه مورخ 10/12/1379 و40152/ت 25589ه مورخ 3/9/1380 هیات وزران ملغی الاثر خواهند بود.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16670
تاریخ تصویب :
1381/02/15
تاریخ ابلاغ :
1381/03/04
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت كار و امور اجتماعی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
سازمان تامین اجتماعی
موضوع :