جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.


شماره 3650/ت 26378ه 24/2/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 15/2/381 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های علوم ، تحقیقات وفناوری و بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی و به استناد ماده (3) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضا رسمی هیات علمی (آموزشی و پژوهشی ) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و موسسات آموزش عالی - مصوب 1368- تصویب نمود:
سقف فوق العاده مدیریت روسای دانشگاهها از تاریخ 1/1/1381سه میلیون و پانصد و سی هزار(000/530/3) ریال تعیین می شود.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16670
تاریخ تصویب :
1381/02/15
تاریخ ابلاغ :
1381/03/04
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :