جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.


تاریخ :1/2/1381 شماره دادنامه :35 کلاسه پرونده 80/482

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بموجب ماه 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 اظهارنظر در باب شیوه های اجرائی قوانین و مقررات مالیاتی از طریق تهیه آئین نامه ها و بخشنامه های مربوط و یا اعلام نظر در خصوص آئین نامه ها و بخشنامه های مصوب سایر مراجع ذیربط در امور مالیاتی به عهده شورای عالی مالیاتی محول شده است. بنابه جهات فوق الذکر و اینکه وضع مقرارت خاص مبنی بر خودداری از اجرای بخشنامه مورد تایید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی خارج ازحدود اختیارات قانونی معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی می باشد لذا بخشنامه مورد اعتراض به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

شماره ه/80/482 9/2/1381
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دویان عدالت اداری
شاکی : شرکت سرمایه گذاری امید قدس
موضوع شکایت وخواسته : ابطال بخشنامه شماره 55364 مورخ 21/11/1377 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائی .
مقدمه : شاکی طی دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است ، به استناد ماده 159 و تبصره یک ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند1366 و اصلاحی 7/2/1371 مالیات پرداختی بابت سودسرمایه گذاری بایستی در هنگام مطالبه مالیات شرکت سرمایه گذار کسر و اضافه پرداختی مسترد گردد. نظر به اینکه مالیات 10% موضوع صدر بند (د) ماده 105 و اجراء یک و 2 بند مزبور از محل سودحاصل از فعالیت شرکت سرمایه پذیری پرداخت و موجب کاهش خالص دریافتی شرکت سرمایه گذار می گردد، بنابراین معاونت مالیاتی وزارت امور اقصتادی و دارائی به استناد ماده 159 و تبصره یک ماده 105 و پس از اخذ تاییدیه از هیات عمومی به استناد ماده 159 و تبصره یک ماده 105 و پس از اخذ تاییدیه از هیات عمومی شورای عالی مالیاتی (در اجرای قسمت اخیر بند یک ماده 255 قانون مزبور) اقدام به صدور بخشنامه شماره 42520/7994-4/30 مورخ 4/9/1377 نمود که بموجب آن مالیات 10% موضوع صدر بند (د) ماده 105 نیز به عنوان مالیات پرداختی شرکت سرمایه گذار بدهی قطعی وی کسر گردد. لیکن به فاصله کمی طی بخشنامه شماره 55346 مورخ 21/11/1377 دستور توقف بخشنامه قبلی را تا بررسی مجدد در هیات عمومی شورای عالی مالیاتی داده است. نظر به اینکه به استناد ماده 258 قانون یاد شده رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی برای کلیه مامورین مالیاتی لازم الاتباع است و جز به موجب قانون با نظر مجدد هیات مزبور قابل تغییر نخواهد بود صدور حکم به ابطال بخشنامه غیر قانونی 55364 مورخ 21/11/1377 را مورد تقاضا است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدرو رای می نماید.

نقل از روزنامه رسمی شماره 16670 مورخ 4/3/1381

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
35
تاریخ تصویب :
1381/02/01
تاریخ ابلاغ :
1381/03/04
دستگاه اجرایی :
موضوع :