جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.


شماره 2581/ت 26456ه 24/2/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 18/2/1381 بنا به پیشنهاد شماره 234/ه مورخ 27/1/1381 بانک مرکزی ایران و به استناد بند(ب ) تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 کل کشور، نحوه توزیع اعتبارات و تسهیلات بین بخشهای مختلف اقتصادی را بشرح زیر تصویب نمود:
ماده 1- در سال 1381 بانکها مجاز خواهند بود تا معادل بیست و پنج درصد از افزایش در مانده تسهیلات بخش غیر دولتی را خارج از نسبتهای مربوط به سهم بخشهای مختلف از کل افزایش در مانده تسهیلات بخش غیر دولتی پس از کسر سهم مصارف آزاد و تسهیلات از محل سپرده های قرض الحسنه برای رفع احتیاجات ضروری ، بشرح جدول ذیل خواهد بود:

بخش اقتصادی سهم درصد

کشاورزی 25
صنعت ومعدن 33
مسکن 20
ساختمان 5/8
صادرات 5/9
بازرگانی داخلی ، خدمات ومتفرفه 4

جمع 100

ماده 2- جدول تکمیلی به طور مشترک با هماری و توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ایران تهیه و به عنوان پیوست این تصویبنامه تلقی شود.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16670
تاریخ تصویب :
1381/02/18
تاریخ ابلاغ :
1381/03/04
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع :