جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.


شماره 7236/ت 24648ه 25/2/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 1/2/1381 بنا به پیشنهاد شماره 26643/م مورخ 19/2/1380 وزارت کار وامور اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود
پرداخت اضافه کار ساعتی به بارزسان کار و کارشناسان روابط کار در وزارت کار و امور اجتماعی به میزان یکصد و پنجاه (150) ساعت در ماه مجاز است.
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16670
تاریخ تصویب :
1381/02/01
تاریخ ابلاغ :
1381/03/04
دستگاه اجرایی :
وزارت كار و امور اجتماعی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :