جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.


شماره : 477 - 14/4/1379
گواهی انحصار وراثت

خانم فرخ لقا طاهری راد به شناسنامه 2828 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی بشماره 79/480 عمومی 2 تقدیم این دادگاه نموده چنین اشعار داشته است که شادروان جهانگیر پایمرد به شناسنامه شماره 727 در تاریخ 31/1/1379 در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از:
1 - خان محمد پایمرد فرزند جان محمد شناسنامه شماره 140 پدر متوفی
2 - معصومه پایمرد فرزند حاج محمد صادر متوفی
3 - فرخ لقا طاهری راد فرزند نور محمد شناسنامه شماره 2828 همسر دائمی متوفی
4 - بنا به اظهار متقاضیه و گواهی پزشک قانونی بشماره یک سیار و بتاریخ 12/4/79 مشارالیها ( همسر متوفی) دارای حمل سه الی چهار ماهه می باشد.
پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار سه نوبت آگهی در روزنامه و عدم وصول هرگونه لایحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا رسمی حسب گواهی متصدی مربوطه و ملاحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره 1097 - 11/4/79 سرانجام در تاریخ 13/4/79 در وقت فوق العاده شعبه دوم دادگاه عمومی گناباد به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل و پس از ملاحظه پرونده کار گواهی می نماید که ورثه در گذشته به اشخاص یاد شده در بالا بوده و وراثت دیگری ندارد و دارائی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که بر ترکه تعلق می گیرد. در صورت تولد حمل و عدم منع قانونی و شرعی یک هشتم از املاک منقول و نقود و بهای اعیان غیر منقول سهم خانم فرخ لقا طاهری راد و سدس از ترکه هم هر یک از والدین آن مرحوم و بقیه آن سهم فرزندش خواهد بود والا یک چهارم از اموال منقول و نقود و بهای اعیان غیر منقول سهم همسر آن مرحوم و باقیمانده آن هم والدینش خواهد بود بنحوی که ثلث به مادرش و دو ثلث به پدر وی تعلق می گیرد اعتبار قانونی این گواهی از حیث مبلغ تا ده میلیون ریال است.
-------------------------------
کلاسه : 476 - 79ش 3
دادنامه : 515 - 9/11/79
رای دادگاه
در خصوص دادخواست آقای خان محمد یار مرد فرزند جان محمد ساکن بیدخت خ امام حسین( ع) بطرفیت خانم فرخ لقا طاهری راد فرزند محمد ساکن بیدخت ... , به خواسته نفی ولد فرزند متولد شده از خوانده مذکور نسبت به مرحوم جهانگیر پایمرد بدین شرح که در زمان حیات مرحوم جهانگیر شوهر خوانده رابطه نامشروع با مرد اجنبی داشته بشرح پرونده کلاسه 150- 79 ش 1 و با عنایت به آنکه از مدت ازدواج وی با شوهر متوفی بیش از پنج سال گذشته بوده و بعلت عقیم بودن شوهرش دارای فرزندی نشده و پس از کشته شدن شوهرش حدود 9 ماه طفل مزبور متولد شده و خواهان مدعی است که ولد از فرزند متوفی من نیست و در اثر رابطه نامشروع خوانده با فرد اجنبی بعمل آمده و نمیتواند نوه من و میراث بر از من باشد و خوانده نیز در محضر دادگاه با لحاظ جمیع جهات شرعی بیش از چهار مرتبه اقرار و اعتراف به این حقیقت نموده هر چند دادگاه مکرر بوی تفهیم نموده که اگر در واقع فرزند مزبور از شوهرش بوده و دروغ نگوئی که برای آینده طفل موجب خساراتی و تالی فاسدی خواهد بود و تو پیش خدا و طبق معصوم مسئول خواهی بود ولی خوانده با قاطعیت و ریختن اشک ندامت و اظهار پشیمانی شدید از انجام عمل نامشروع با اجنبی صراحتاً اقرار و اعتراف کرد به اینکه فرزند مولود از شوهرش نمی باشد و با خط خود اقاریر خود را تائید کرد و از دادگاه خواست که اداره ثبت و احوال دستور بدهد که جهت وی بنام خودم شناسنامه صادر شود مضافا" بر دلائل مثبت در پرونده استنادی خصوصاً اعلام مخابرات دائربر تلفنهای زیاد و مکرر خوانده با اجنبی که نامش در پرونده مذکور بنام علیرضا قربانی قید گردیده و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده ادعاء خواهان مبنی بر نفی ولد از جهانگیر پایمرد متولد شده از خوانده مقرون بصحت تلقی و به استناده ماده 1162 و 1163 قانون مدنی حکم به نفی ولد از شخص مذکور در مورد طفل مولود از خوانده صادر می نماید . این رای در صورت اعتراض وفق مقررات ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان میباشد.
رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی گناباد - علی گرامی
----------------------------

کلاسه پرونده: 1897 - 79 شعبه 19 تجدید نظر استان خراسان
شماره دادنامه : 1834/116 - 18/12/79
تاریخ رسیدگی : 17/12/79
تجدید نظرخواه/خواهان: خانم فرخ طاهری فرزند نور محمد ساکن ...
تجدید نظر خوانده/خواندگان: آقای محمد پایمرد فرزند جان محمد ساکن بیدخت
تاریخ ابلاغ رای بدوی به تجدید نظر خواه : 11/11/79
تاریخ وصول دادخواست تجدید نظر خواه : 29/11/79
تجدید نظر خواسته: رای شماره 565 - 9/11/79 صادره از شعبه 3 دادگاه عمومی گناباد
مرجع رسیدگی : شعبه نوزدهم دادگاه تجدید نظر استان خراسان
هیئت رسیدگی کننده آقایان محمدرضا تولائی رئیس - احمد عطاران طوسی مستشار
بتاریخ 17/12/79 در وقت فوق العاده شعبه نوزدهم دادگاه تجدید نظر استان خراسان به تصدی امضاکنندگان ذیل تشکیل است پرونده کلاسه فوق که بعلت تجدید نظر خواهی محکوم علیه نسبت به حکم صادره از شعبه 3 دادگاه عمومی کناباد جهت رسیدگی به این دادگاه ارجاع گردیده تحت نظر است. پس از بررسی محتویات پرونده و مشاوره و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
بسمه تعالی - رای دادگاه
در خصوص تجدید نظرخواهی خانم فرخ لقا طاهری راد فرزند نور محمد نسبت به حکم صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی گناباد که ... آقای خان محمد پایمرد فرزند جان محمد بطرفیت تجدید نظرخواه بخواسته نفی ولد فرزند متولد شده از خوانده مذکور نسبت به مرحوم جهانگیر پایمرد دعوی خواهان را وارد تشخیص و باستناد مواد 1162 و 1163 قانون مدنی حکم به نفی ولد از شخص مذکور در مورد طفل متولد شده از خوانده صادر گردیده با توجه به اینکه تجدید نظرخواهی نامبرده با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی انطباق ندارد و با توجه به محتویات پرونده حکم مزبور خالی اشکال قانونی بنظر می رسد مستنداً به ماده 358 قانون فوق مذکور ضمن رد تجدید نظرخواهی تجدید نظرخواه حکم تجدید نظر خواسته تایید میگردد. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوانعالی کشور می باشد.
رئیس نوزدهم تجدید نظر استان خراسان مستشار دادگاه
تولائی عطاران
-----------------------------------------
کلاسه : 866 - 80 ش 2
احکام : 851 - 2/5/1380

رای دادگاه
در خصوص درخواست آقای خان محمد پایمرد مبنی بر اصلاح گواهی حصر وراثت 477 - 14/4/79 صادره از این شعبه که خواهان می گوید فرزندم کشته شده و ورثه او من و مادرش معصومه پایمرد و همسرش فرخ لقاء طاهری راد می باشند در حالیکه در آن گواهی قید شده همسرش دارای حمل سه ماهه و خواهان با دادخواست نفی ولد به شعبه سوم این دادگاه حکم نفی ولد حمل خانم فرخ لقاء طاهری راد را گرفته و حکم صادره به شماره 515 - 9/11/79 طی دادنامه شماره 1824/116 - 18/12/79 شعبه نوزدهم تجدید نظر استان تائید شده است علیهذا دادگاه ورثه حین الفوت مرحوم جهانگیر پایمرد را خان محمد پایمرد پدر متوفی و معصومه پایمرد مادر متوفی و فرخ لقاء طاهری راد همسر متوفی فقط اعلام می نماید و وراث دیگری نامبرده حین الفوت نداشته و بدینوسیله گواهی قبلی اصلاح می گردد که از ماترک مرحوم یک چهارم اموال منقول و بهاء ابنیه و اشجار متعلق به همسر و مابقی و سدس متعلق به مادر و مابقی متعلق به پدر متوفی خواهد بود.
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی گناباد - رمضانی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
477
تاریخ تصویب :
1379/04/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :