جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ: 2/12/78 پرونده کلاسه: 78/1131 شماره دادنامه: 196
مرجع رسیدگی شعبه 1210 دادگاه عمومی تهران
شاکی: احمد , محمد, سعید, سلیمه, سایه همگی پور نقشبند و خانم فردوس الیل زاده
متهم: سید مرتضی شاپوریان
اتهام: تجاوز به اراضی شاکی به قصد تصرف
گردشکار: شاکی شکایتی علیه متهم بدادگاه تقدیمی داشته که باین شعبه ارجاع و پس از ثبت بکلاسه فوق ختم دادرسی را اعلام و صدور رای مینماید.
رای دادگاه
در خصوص اتهام سید مرتضی شاپوریان شهردار منطقه پنج دائر به تجاوز به اراضی شاکی به قصد تصرف با توجه به شکایت شاکی , گزارش مرجع انتظامی , نظریه کارشناس دادگستری و اینکه شهرداری وفق مقررات اقدام به تملک این اراضی ننموده فلذا نامبرده گناهکار تشخیص و مستنداً به ماده 690 قانون تعزیرات با رعایت مواد 22 و 728 قانون مجازات اسلامی بلحاظ استحقاق متهم بر تخفیف مجازات حکم به محکومیت وی به پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی و رفع تجاوز اراضی شاکی صادر میشود و رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم عمومی تجدید نظر تهران می باشد.
رئیس شعبه 1210 دادگاه عمومی تهران : آیتی زاده
---------------------
بسمه تعالی
بتاریخ : 24/10/79 شماره دادنامه : 1800 کلاسه پرونده: 79/19ت/691
مرجع رسیدگی شعبه 19 دادگاه تجدید نظر استان تهران
تجدید نظرخوانده : آقای سید مرتضی شاپوریان شهردار منطقه 5 تهران با وکالت آقایان سید جلال مهدوی و محمد جعفری
تجدید نظر خوانده : احمد - محمد- سعیده - سلمه - سایه همگی پور نقش بند و خانم فردوس الیل زاده
تجدید نظر خواسته: تجدید نظر خنواهی از دادنامه شماره 1960 مورخ 7/12/78 صادره از شعبه 1210 دادگاه عمومی تهران
گردشکار - تجدید نظر خواه دادخواستی بخواسته فوق تقدیم داشته که به این شعبه ارجاع و پس از ثبت بکلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و بشر زیر مبادرت بصدور رای مینماید.
رای دادگاه
آقای مرتضی شاپوریان شهردار منطقه 5 تجدید تهران تجدید نظرخواهی نموده از دادنامه شماره 201960/12/78 صادره از شعبه 1210 دادگاه عمومی تهران , از حیث محکومیت به پرداخت 000/500 ریال جزای نقدی و رفع تجاوز به اتهام تصرف عدوانی مورد مالکیت شکات که نظر به جامع پرونده و مفاد لایحه تجدید نظرخواهی و مضمون و مدلول دادنامه و اینکه از جانب تجدید نظرخواه دلیل و مدرک خاصی که موجب نفی اتهام و نقض دادنامه موصوف گردد ارائه نشده و لهذا و با رد تقاضای به عمل آمده دادنامه تجدید نظر خواسته را مستنداً به شق الف ماده 257 از قانون آئین دادرسی کیفری تایید مینماید . رای صادره قطعی است

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
196
تاریخ تصویب :
1378/12/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :