جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
515-مدعی عرضحالی دائربرتقاضای تسلیم یک باب دکان که مدعی علیه یک ساله ازاواجاره نموده بوده به دادگاه داده ودادگاه پس ازرسیدگی حکم به تصرف عین مستاجره صادرواین حکم اجراشده سپس شحص دیگری که قبلادکان مزبور به اواجاره داده شده بوده بطرفیت محکوم له بعنوان تصرف عدوانی عرضحالی به محکمه تقدیم ودادگاه حکم به خلع یدمحکوم له صادرودکان رابه تصرف مدعی عدوانی که بموجب حکم سابق دکان مزبورازتصرف اوخارج شده بوده داده تخلف است زیرابه مقتضای حکم قبلی دکان مورددعوی ازمدعی علیه منتزع وبموجب ورقه اجرائیه بتصرف مدعی داده شده بااینحال قبل ازاینکه حکم اول به جهتی ازجهات قانونی بموجب قراری ازطرف محکمه ازاعتبارافتاده باشدصدور حکمی برخلاف آن وجهی نداشته وفقط بوسیله اعتراض شخص ثالث ممکن بوده است که حکم سابق ملغی ازاثروکان لم یکن شودوبه غیراتخاذاین وسیله وبا اعمال طریقی ازطرق مقرره قانونی که فسخ حکم سابق رابرای محکمه تجویزنماید اتخاذتصمیمی برخلاف آن مخالف بامقررات قانونی بوده است .
حکم شماره 1482-26شهریور1313

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
7

نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
1482
تاریخ تصویب :
1313/06/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :