جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


نظریه شماره : 142/147/ 1/63

سئوال اگر حکمی بر پرداخت وجه سفته یا براتی صادر شودو محکوم علیه وجه آنرا در صندوق دادگستری ایداع نماید اماپرداخت آنرابه محکوم له موکول به استرداد لاشه سفته یا برات کند و محکوم له از رد آن امتاع نماید تکلیف چیست ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
عدم استرداد لاشه سفته مستند دعوی از طرف محکوم له درصورت قطعیت حکم مانع اجراء حکم نخواهد بود زیرا آنچه مورد حکم قرار گرفته پرداخت وجه سفته از طرف محکوم علیه به محکوم له بوده است نه پرداخت محکوم به در قبال استرداد لاشه سفته ،گرچه لاشه سفته با پرداخت وجه آن فاقد هر نوع اعبتار قانونی است لکن محکوم علیه میتواند جداگانه به دادگاه مراجعه ودرخواست الزام محکوم له را به استرداد اصل سفته بنماید0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

92
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
142
تاریخ تصویب :
1363/01/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :