جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


نظریه شماره : 3676/277/8 /60

سئوال با وجود تعارض بین تبصره 1 ماده 317 قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره ذیل ماده 473 همان قانون بکدامیک باید عمل کرد؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
تعارض بین حکم مذکور در تبصره 1 ماده 317 اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری که جزء ماده 12 قانون تسریع دادرسی واصلاح قسمتی از قوانین آئین دادرسی کیفری و کیفرعمومی است وحکم ذیل تبصره ماده 473 قانون آئین دادرسی کیفری ، نسبت بمورد سئوال ، بین و آشکار است ولیکن چون مبوجب ماده 23 قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آئین دادرسی کیفری و کیفر عمومی ، آن قسمت از مقررات قانون آئین دادرسی کیفری و قوانین دیگرکیفری که مغایر مقررات قانون تسریع مذکور باشد ملغی است ، بنابراین در مورد سئوال بر طبق این ماده حکم ذیل تبصره ماده 437 قانون آئین دادرسی کیفری در حدودی که با حکم تبصره 1 ماده 317 آن قانون تعارض دارد ملغی گردیده و باید بر طبق حکم قانونی تبصره 1 ماده 317 مذکور اقدام شود .

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

92
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3676
تاریخ تصویب :
1360/08/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :