جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.


نظریه شماره : 1755/157/ 4/61

سئوال - شخصی ملکی را وقف و تولیت آنرا مادام الحیات با خودقرار داده است بعدا" حکم به مصادره اموال او صادر شده است ، آیا این حکم درموقوفه وتولیت واقف تاثیردارد و موجب خلع او ازتولیت است یانه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
موقوفه مورد استعلام از موقوفات عام است ومقررات وقف عام در مورد آن اعمال میشود و بموجب تبصره 1 ماده 1 قانون اوقاف مصوب سال 1354 در موقوفه عامی که متولی ندارد ویا مجهول التولیه است وظائف و اختیارات مربوط بتولیت با سازمان اوقاف است ومطابق ماده 2 آئیننامه اجرائی قانون اوقاف نیز موقوفاتی که عنوان متصرفی سازمان اوقاف را دارد تعریف شده ومواردی هم که سازمان اوقاف میتواند با تصویب شورای عالی اوقاف امین یا هیئت امناء تعیین کند بموجب ماده 5 قانون مذکور مشخص گردیده است وبرحسب آنکه حکم عزل متولی وفق ماده 13 قانون اوقاف بوسیله محاکم صادر شود یا مطابق تبصره ماده 4 قانون مذکور متولی بحکم تحقیق اوقاف ممنوع المداخله گردد هرکدام حکم خاصی دارد ومصادره اموال نیز شامل اموال موقوفه یا موجب خلع متولیان موقوفه نمیشود0 زیراباتوجه به لایحه قانونی اساسنامه بنیاد مستضعفان مصوب 21/4/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران حکم استرداد نسبت به اموالی صادر میشود که متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد و اموال موقوفه را شامل نمیگردد.

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

92
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1755
تاریخ تصویب :
1361/04/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :