جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.


نظریه شماره : 1597/317/ 5/60

سئوال شخصی مقداری زیره فروخته و محکوم به تسلیم آن به مشتری گردیده است ، اکنون در مقام اجراء حکم به لحاظ میسر نبودن تهیه آن آیا باید قیمت زمان فروش از بایع گرفته شود یا قیمت زمان اجراء حکم ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
بر حسب مستفاد از ماده 312 قانون مدنی وماده 46قانون اجرای احکام مدنی در موردیکه محکوم به عین کلی است و وصول آن از از محکوم علیه میسر نیست باید قیمت حین اداءازمحکوم علیه وصول گردد0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

92
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1597
تاریخ تصویب :
1360/05/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :