جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.


نظریه شماره : 1514/287/ 4/61

سئوال با توجه بماده 63 قانون اجرای احکام مدنی آیا برای تشخیص اینکه مالی مشترک بین زوجین یا مختص به زوج یا زوجه است بایدکارشناس انتخاب شود یا نه ؟ و در هر صورت ملاک تشخیص چیست ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
تشخیص اینکه اموال منقول موجود در محل شکنای زوجین مورد استفاده اختصاصی کدامیک از آنها است برحسب مستفادازمندرجات ماده 63 قانون اجرای احکام مدنی باماموراجرای مربوطاست وملاک تشخیص نیز معمول وعادت میباشد وموردی ازبرای جلب نظرکارشناس نیست و در موردی که اموالی مشترک بین زوجین تشخیص گردد تا موقعیکه دلیل خلافی نباشد اصولا" ملکیت زوجین نسبت به آن اموال بالمناصفه فرض میشود ودرقبال محکومیت هریک ازآنهانصف اموال مذکور قابل توقیف است 0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
92
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1514
تاریخ تصویب :
1361/04/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :