جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.


تایخ رسیدگی : 5/3/72
شماره دادنامه : 126/21
مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده با توجه به خلاصه پرونده منعکس در دادنامه شماره 21142/17/71 این شعبه و تایید اظهارنظرمورخ 15/7/70دادگاه و اعاده پرونده جهت اشناء حکم دادگاه مرحع رسیدگی 28/4/71 پس از بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به این شرح مبادرت به صدور رای می نماید.
با توجه به متن دادخواست و مدافعات و توضیحات اصحاب دعوی و لوایح آنان آنچه برای دادگاه محرز است اینست که طرفین به موجب قرار مورخ 9/9/67 پلاک مذکور را خواهان قبلا" به عنوان مستاجر در آن استیلا داشته از قرار مترمربعی شانزده هزار تومان موردمعامله قرار داده اند مبلغ شش میلیون ریال ودیعه خواهان نزد خوانده به عنوان قسمتی از ثمن محاسبه شده و مبلغ چهار میلیون ریال دیگر نیز از این بابت خوانده طی چکهای مستند دعوی موخر بر تاریخ تنظیم قرارداد از خواهان وصول نموده است از مجموع مراتب فوق و تصرفا خواهان در پلاک مورد معامله مستنبط اینست که بر مبنای قصد و رضای طرفین عقد بیع آپارتمان مورد دعوی شرعا" و قانونا" به نحو صحت واقع شده و تخقق یافته دفاع خوانده به جعلیت قرارداد فاقد دلیل است و قابل ترتیب اثر نیست و اظهار دیگر وی به اینکه شش میلیون ریال دریافتی تاکید و تایید همان ودیعه مربوط به اجاره می باشد با احراز اصالت قرارداد و اینکه خوانده با قید فرونوشتن به خط خود و در ذیل قرارداد پرداخت آن را گواهی کرده غیرموجه است و موجبی برای قید این امر به جز قصد ونیت وجود نداشته است مسئله متراژ آپارتمان که قبل از تفکیک و قرارداد یکصد و بیست متر مربع قید گردیده و بعد از تفکیک یکصد و دو متر شده نیز خللی به اصالت قرارداد وقوع و تحقیق بیع وارد نمی کند بنابراین بر طبق مواد 10 و190 و191 قانون مدنی قرارداد مذکور فاقد و معتبراست و موردی برای استنکاف خوانده از تنظیم سند رسمی انتقال وجودندارد چون این نظر دادگاه در دیوان عالی کشور تنفیذ شده دادگاه ضمن رفع ایراد دیوان عالی کشور به این نحو که متراژ آپارتمان 60/132 مترمربع می باشد و کیل ثمن از قرار مترمربعی شانزده هزار تومان به مبلغ بیست میلیون ودویست و شانزده هزار ریال می گردد که از این مبلغ دو میلیون ریال آن پرداخت گردیده است حکم بر الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمی وانتقال رسمی پلاک موضوع قرارداد مورخ 9/9/67 و نامه های استعلام وضعیت ثبتی به شماره های 911010/4/70 و 141447/5/70 و1620000/6/70 اداره ثبت قلهک بر طبق شرایط قرارداد صادر و اعلام می نماید و مبلغ 000/1216 ریال الباقی ثمن قبل از صدور اجراء بایستی جهت پرداخت به خوانده تودیع شود.
دادنامه در تاریخ 16/6/71 به خوانده دعوی ابلاغ ومشارالیه در تاریخ 5/7/71 دادخواست تجدیدنظر تقدیم و پرونده جهت دستور دادگاه به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع و تبادل لوایج وسیله دفتر شعبه انجام می گردد لوایح طرفین هنگام شور قرائت خواهد شد .
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و لوایح طرفین و دادنامه شماره 28151/4/71 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد.
ایرادات و اعتراضات تجدیدنظرخوانده عمدتا" در ماهیت دعوی و خدشه نسبت به استنباط قضائی دادگاه و تکرار مطالبی است که در دادگاه عنوان نموده مستندا" مردود اعلام گردیده است لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته با عنایت به مستندات و مبانی مذکور در آن و عدم ایراد و اعتراض موثری نسبت به آن و عدم اکشالی از لحاظ رعایت اصول و مقررات دادرسی ابرام می گردد.

مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
126
تاریخ تصویب :
1372/03/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :