جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


نظریه شماره : 340/7 - 21/1/1361

سئوال : هرگاه محکوم به عین معین باشد ولی در موقع اجراءحکم وصول آن متعذر شود آیا قیمت روز اجراء حکم یا قیمت روز صدور حکم ویا قیمت روز تقدیم دادخواست از محکوم علیه دریافت میگردد؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
برابر مقررات اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در صورتکیه در مقام اجرای حکم وصول عین معین از محکوم علیه ممکن نباشد محکوم به باید به قیمت روز اجرای حکم تقویم و برابرآن ازمحکوم علیه دریافت و به محکوم له پرداخت شود0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

93
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
340
تاریخ تصویب :
1361/01/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :